1203 Budapest, Helsinki út. 9

  (+36) 1 421 0518

   info@delpestihe.hu

Délpesti Horgászegyesület
A L A P S Z A B Á L Y
( 2001. április 22.-i módosításokkal egységes szerkezet )
1. §
 
(1) Az egyesület neve: Dél-Pesti Horgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület). Az Egyesület korábban Kispesti Horgász Egyesület néven működött, annak jogutóda.
           
(2) Az Egyesület székhelye: Budapest.
 
(3) Az Egyesület pecsétje: köriratban Dél-Pesti Horgász Egyesület, középen horog ábra és az alapítás éve, 1954.
 
2. §
 
Az Egyesület célja:
 
a)    tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászati lehetőségek biztosítása,
 
b)    a horgászsport fejlesztése és népszerűsítése,
 
c) a horgászok nevelése a horgászatra vonatkozó jogi és erkölcsi szabályok betartására, a        környezet védelmére, és a természet megóvására..
 
3. §
 
Az Egyesület a felsorolt célok érdekében:
           
(1)  A tagok részére biztosítja:
           
a)    a rendszeres egyesületi élet feltételeit, hogy jogaikat gyakorolhassák,
 
b)    a horgászati szakismeretek gyarapítását,
 
c)    a horgászati joganyag ismertetését,
 
d)    halfogó és egyéb versenyek megrendezését,
 
e)    anyagi lehetőségeinek függvényében horgásztanya igénybevételét,
 
                  f) a horgászati lehetőségeket úgy, hogy más horgászegyesületek, szövetségek, vízkezelők értékcikkeit értékesíti, tagdíjait beszedi.
 
(2) Törekszik saját vízterület kialakítására, illetve halászatot biztosító jog
       megszerzésére.
           
 
(3) Tagsági viszonyon alapuló szolgáltatásként horgásztavat üzemeltet.
 
(4) Segíti a hatóságokat a horgászattal és a környezet-, illetve természetvédelemmel kapcsolatos jogsértések megelőzésében és megakadályozásában, továbbá szervezetten részt vesz a természetes környezet megóvásában és tisztán tartásában, különösen a vizek és vízpartok tisztaságának megőrzésében.
 
(5) Őrködik azon, hogy tagjai betartsák a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, a horgászrendek előírásait.
           
(6) Leendő vízterületén korszerű halgazdálkodást folytat, és biztosítja a halállomány védelmét.
 
(7) Horgásztanyát    tart fenn, ennek működési   rendjét az   Elnökség    külön szabályozza.
 
a) A tulajdonát képező földterületet horgászati célokra tagjainak használatba adhatja, ezért az ingatlanrészt használó tagok felemelt tagdíjat fizetnek.
 
(8) Maradványérdekelt gazdálkodást folytat, bevételeit az egyesületi tevékenység biztosítására használja fel.
 
(9) Céljai megvalósításának érdekében másodlagosan gazdasági tevékenységet is végezhet, a bevételeket az előző bekezdés szerint használhatja fel. 
 
4. §
 
(1)  Az Egyesület feladatainak ellátásához - célirányos együttműködési keretek közt - kölcsönös előnyök biztosítása érdekében igényli a különböző gazdálkodó, önkormányzati és más szervek, illetve szervezetek erkölcsi és anyagi segítségét.
 
(2) Az Egyesület politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és a jövőben sem fogad el, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, nem támogat és ajövőben sem kiván ilyen tevékenységet folytatni.
 
5. §
 
Az Egyesület bármely a Magyar Országos Horgász Szövetséghez tartozó szövetség(ek) (továbbiakban: Szövetség) tagjaként működik. Az Egyesület más szövetség tagja is lehet.
 
6. §
 
Az Egyesület tagjai
 
(1) Az Egyesületnek teljes jogú, anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetű, valamint tagsági jogaiban korlátozott ifjúsági tagjai lehetnek.
           
(2) Az Egyesületnek az lehet tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma, vagy egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.
      
(3) Ifjúsági tag lehet az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be. Teljes jogú tag lehet az a tizenhat éven felüli személy, aki az ezzel járó anyagi kötelezettségeket tejesíti. Tizennégy éven aluliak törvényes képviselőjük írásos hozzájárulásával léphetnek be az Egyesületbe.
           
(4) Az Egyesületnek jogi személy tagjai is lehetnek, tagsági viszonyuk tartalmát és az egyesületi életben való részvételüket az Elnökség és a jogi személy képviseletre jogosultja külön megállapodásban rögzítik.
           
(5) A pártoló és tiszteletbeli tagok anyagi, szakmai, elvi és erkölcsi segítséget nyújthatnak az egyesületi célkitűzések megvalósítása érdekében.
           
a) e tagsági viszonyok a küldöttközgyűlés jóváhagyásával keletkeznek, és kölcsönös egyszerű írásos értesítéssel szűnnek meg,
 
c)    számukról a küldöttközgyűlés dönt,
 
d)    e tagok a testületi ülésekre meghívhatók, ott tanácskozási és javaslattételi joguk van,
 
d) a tiszteletbeli tagokat az Egyesület anyagi kedvezményekben részesítheti, ennek költségeit magára vállalhatja.
           
(6) A teljes jogú tagok belépéskor a küldöttközgyűlés által meghatározott külön belépési díj megfizetésére kötelesek.
           
(7) A tagok tagsági díjat fizetnek, amelynek mértékét az Elnökség állapítja meg.
 
7. §
 
Belépés az Egyesületbe
 
(1) A belépési szándékot az Egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell
      kinyilvánítani.
 
(2) A felvételről az Elnökség dönt, ha elutasító határozatot hoz, azt indokolásával együtt közölnie kell a felvételt kérővel. Az elutasítás ellen fellebbezés nyújtható be a közléstől számított 30 napon belül.
 
 
8. §
 
A tagok jogai és kötelezettségei
 
(1) A tagokat - a jogszabályban foglaltak, továbbá a jogi személyekre, az ifjúsági, pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével - egyenlő jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik.
           
(2) A teljes jogú tagoknak jogukban áll:
 
a)    amennyiben küldött, akkor a küldöttközgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal részt venni, illetve az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók,
 
b)    térítés ellenében az Egyesülettől a horgászati feltételeket biztosító okmányokat igényelni,
 
c)    térítés ellenében az Elnökség által meghatározottak szerint a tanyát és a felszereléseket igénybe venni,
 
d)    az Egyesület által szervezett rendezvényeken - versenyeken, tanfolyamokon, kirándulásokon, táborozásokon, stb. - részt venni.
           
(3) Az ifjúsági, pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségre nem választhatók, a küldöttközgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joguk van.
           
(4) A tagok kötelesek:
 
a)    az Alapszabályt és a testületek határozatait megtartani,
 
b)    az Egyesülettel kapcsolatos anyagi kötelezettségeiket az előírt határidőn belül teljesíteni,
 
c)    a tőlük elvárható módon az egyesületi vagyont védeni,
 
d)    részt venni az Egyesület szervezeti életében, különösen a működési fórumok - csoportok, közgyűlés - tanácskozásain,
 
e)    tevékenyen közreműködni az Egyesület munkájában,
 
f)     a horgászatra vonatkozó jogszabályokat és a horgászrendeket betartani és lehetőség szerint betartatni,
 
g)    a környezet megóvása felett őrködni, esetleges környezetkárosítással kapcsolatos tapasztalatait az arra illetékessel, vagy az Egyesület Elnökségével haladéktalanul közölni.
 
h)   Az a tag aki az alapszabály rendelkezéseit megszegi és ebből az Egyesületnek anyagi és erkölcsi kára keletkezik, köteles az okozott tényleges és a nem vagyoni kárt megtéríteni.
 
9. §
 
A tagsági viszony megszűnése
 
(1) Az egyesületi tagság megszűnik elhalálozás, kilépés, törlés és kizárás következtében.
 
(2) A kilépési szándékot minden évben június 30-ig írásban kell bejelenteni az Elnökségnek címezve, ennek hiányában továbbra is fenn áll a tagsági jogviszony.
           
(3) Az Elnökség törli a tagok közül azt, aki anyagi kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, illetve méltányolható, alapos okkal nem menti ki magát. A tagsági viszony törlése nem érinti az anyagi követelés teljesítését, a polgári ügy bírói úton is érvényesíthető.
           
(4) Az Egyesületből kizárás jogerős határozattal, ezt megelőző eljárás alapján működik.
      
(5) Megszűnik a tagdíjfizetési kötelezettség a tagsági viszony megszűnésekor. Befizetett tagdíj nem követelhető vissza. Elhalálozás esetén az Elnökség egyéni elbírálás alapján a tagdíj időarányos részét visszatérítheti.
 
10. §
 
Az Egyesület szerveinek működése
 
(1) Az Egyesület szervei akkor határozatképesek, ha tagjaiknak legalább fele jelen van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A döntés egyszerű szótöbbséggel történik.
           
(2) Az Egyesület vezető szerveit a küldöttközgyűlés erre irányuló jelölés nyomán, nyílt szavazással választja meg. Megválasztottnak az tekinthető, aki sorrendben a legtöbb, de az érvényes szavazatok több mint felét megkapta.
           
(3) Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlést még aznap meg lehet ismételni, ebben az esetben a küldöttközgyűlés a létszámtól függetlenül határozatképes az eredeti napirendek tekintetében.
           
(4) Az Egyesület szerveit a küldöttközgyűlés öt évre választja meg. Az egyesületi szervek beszámolni kötelesek az Alapszabály szerint, nem megfelelő tevékenység esetén tagjaik visszahívatók.
 
11. §
 
Az Egyesület szervei
 
(1) Az Egyesület szervei:
 
 a) Küldött Közgyűlés,
 b) Elnökség,
 c) Felügyelő Bizottság,
 d) Fegyelmi Bizottság.
 
(2) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjaiban felsorolt szervek tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói, tagjaivá csak büntetlen előéletű magyar állampolgár választható.
           
(3) Az Egyesületben külön döntés alapján munkabizottságok működhetnek.
           
(4) Az Egyesületben csoportok működnek, amelyek küldötteket választanak a küldöttközgyűlésre. A csoportok működését az Elnökség koordinálja.
 
12. §
 
A küldöttközgyűlés
 
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés.
 
a)    Az egyesület tagjai a tagsági viszony megújításának helye szerinti csoportokba tartoznak, a   tagsági viszony megújításakor nyilatkoznak a jelölő bizottság előterjesztéséről, illetve teszik meg személyi javaslataikat.
 
b)    A küldöttközgyűlés létszáma legalább 50 fő, akit a tagok közvetlenül, nyíltan                   választanak meg.
           A küldöttközgyűlés - a jelentkezés sorrendjében - további 10 fővel egészülhet
           ki, akik szintén szavazati joggal rendelkeznek.
Minden 300 tag után legalább 1 küldöttet kell választani, de a küldöttek száma 50 főnél kevesebb nem lehet.
 
c)    A küldöttközgyűlés határozatképességét az aláirt jelenléti ív alapján kell megállapítani.
 
d)    Amennyiben a küldött mandátuma bármely okból        megszűnik, az elnökség köteles a küldötti hely betöltésére - behívás módszerével - javaslatot tenni a soron következő küldött-közgyűlésen.
 
Az elnökség jogosult két közgyűlés között a megüresedett tisztségviselői helyekre behívni az egyesület bármely tagját, és köteles utóbb ezt a döntését a soron következő küldöttközgyűléssel jóvá hagyatni.
 
(2) A küldöttközgyűlés:
 
a)    elfogadja, és módosítja az Egyesület Alapszabályát és Fegyelmi Szabályzatát.
 
b)    kétharmados szótöbbséggel kimondhatja az Egyesület feloszlását, más egyesülettel történő          egyesülését, másik horgászszövetségbe be-, illetve kilépését,
 
c)    meghatározza az egyesületi szervek létszámát,
 
d)    megválasztja a Egyesület elnökét, a Felügyelő Bizottság elnökét, a Fegyelmi Bizottság elnökét és az Elnökség, illetve a Felügyelő Bizottság tagjait,
 
e)    beszámoltatja az Egyesület szerveit,
 
f)     dönt ingatlan vételéről, elidegenítéséről, tartós bérletéről és felmondásáról,     
 
g)    a költségvetés keretei között megállapítja az Elnökség tiszteletdíját,
 
 j)   megsemmisíti az Elnökség jogszabályba, vagy Alapszabályba ütköző
     döntését,
 
k)    másodfokon eljár tagfelvételi ügyekben és az egyesületi szervek tagjainak
l)      fegyelmi ügyeiben, valamint pénzbeni megváltásának összegét.
 
(3) A küldöttközgyűlés a 12.§ (2) bekezdés c. f, g, pontjait az Elnökségre átruházhatja, igy erre a pontokra az alábbi rendelkezés vonatkozik:
 
Az itt felsorolt pontokat a jövőben az Elnökség gyakorolja, ezért a 14.§(3) bekezdésébe kerülnek át e pontok és ott értelemszerű megjelölést kapnak.
 
13. §
 
(1) A küldöttközgyűlést az Elnökség szüksége szerint, de legalább 5 évente köteles rendes ülésre összehívni, az alapszabály módosítását követő első küldöttközgyűlést 2001-ben kell megtartani. Rendkívüli ülést kell tartani elnökhöz eljuttatott írásos indítvány alapján 15 napon belül, az abban   megjelölt napirenddel, ha:
 
 a) a teljes jogú tagok egyharmada kezdeményezi,
 b) a Felügyelő Bizottság, vagy az Elnökség így döntött,
 c) a törvényességi felügyeletet ellátó szerv elrendeli.
           
(2) A küldöttközgyűlést az elnök hívja össze. A napirendeket tartalmazó meghívót legalább 8 nappal a tanácskozás előtt meg kell küldeni a résztvevőknek.
           
(3) A küldöttközgyűlésen az elnök elnököl, távollétében az Elnökség által kijelölt személy. Az egyesületi szervek megválasztása alatt a korelnök elnököl. A vita vezetése során meghatározza a hozzászólások sorrendjét, gondoskodik a tárgyszerűségről és a rendről. Ennek érdekében - indokolt esetben - megvonhatja a szót, a vitát felfüggesztheti, a rendzavarót távozásra szólíthatja fel, valamint ellene fegyelmi eljárást kezdeményezhet. Kihirdeti a döntéseket, gondoskodik azok jegyzőkönyvi rögzítéséről.
           
(4) A napirendeket az Elnökség által kijelölt előadó ismerteti. Hozzászólás napirendenként egyszer tehető, indokolt esetben válasz és viszontválasz biztosítható. A vita lezárása zárszóval történik.
           
(5) Titkos szavazást kell elrendelni, ha a szavazásra jogosultak legalább egyharmada így dönt, ennek eredményét legalább háromtagú bizottság állapítja meg.
           
(6) Az egyesületi szervek újjáválasztásakor az Elnökség jelölő bizottságot bíz meg, amelynek összetételét a küldöttközgyűlés megerősíti. A jelölő bizottság választja meg elnökét, aki a küldöttek véleményét előterjeszti.
           
(7) A küldöttközgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az előterjesztések és a vita lényegét, a hozzászólók nevét, a döntéseket és a szavazások eredményét. A jegyzőkönyvezetőt és a két hitelesítőt a küldöttközgyűlés választja meg.
 
14. §
 
Az Elnökség
 
(1) Az Elnökség fő feladata a küldöttközgyűlési határozatok végrehajtása, az Egyesület folyamatos működésének biztosítása, két küldöttközgyűlés között az Egyesület irányítása.
           
(2)   Az Elnökségnek hét tagja van.
 
(3)   Az Elnökség
 
a)    kitűzi a küldöttközgyűlés időpontját, előkészíti tárgysorozatát, azon beszámolni köteles,
 
b)    gazdálkodik a költségvetés keretei között, megállapítja az éves költségvetést, elfogadja az ennek végrehajtásáról szóló jelentést és a vagyonmérleget,
 
c)    dönt a küldöttközgyűlés által átruházott hatáskörökben,
 
d)    meghatározza a csoportok által választható küldöttek számát,
 
e)    tagjai közül megválasztja a küldötteket a Szövetség fórumaira,
 
f)     dönt a tízmillió forint feletti egyszeri kiadások ügyében,
 
g)    dönt a költségvetés rovatai közötti átcsoportosításra,
 
h)   megállapítja az egyesületi tagok anyagi kötelezettségeit (tagdíj, stb.),
 
i)     meghatározza a pártoló és tiszteletbeli tagok számát és anyagi kötelezettségeiket,
 
j)      meghatározza a horgásztanya igénybevételének rendjét és annak térítési díját, valamint a   földhasználó felépítménytulajdonosok kiemelt tagdíját.
 
l)    meghatározza az Egyesület érdekében végzendő közösségi munka módját és mértékét,
 
m)  dönt a tagok anyagi kötelezettségeinek és a közösségi munka alóli
     felmentések indokolt és méltányos egyedi elbírálásában,
 
n)  első fokon eljár tagfelvételi ügyekben és a Fegyelmi Bizottság tagjainak
      fegyelmi   ügyeiben,
 
                 p)  dönt a halfogó és egyéb versenyek megszervezésében és lebonyolításában,
 
r) a költségvetés keretei között dönt az alkalmazottak létszámáról és anyagi kérdéseiről, állományon kívüli bérek és alkalmi munkadíjak mértékében,
 
                s)  dönt az Egyesület tevékenységével összefüggő külföldi utazások ügyében,
 
                t)  koordinálja a csoportok tevékenységét,
 
                u)  a költségvetés keretei között dönt jutalmazási ügyekben,
 
                ü)  meghatározza saját munkatervét,
 
v) tájékoztatót kérhet a Felügyelő és a Fegyelmi Bizottságoktól az általános helyzetről és      konkrét ügyekben esetleges szükséges intézkedések megtétele céljából,
 
               z)  egyes feladatok ellátására munkabizottságokat hozhat létre, megbízva annak
                vezetőjét.
 
                zs) az egyesület elnöke felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 
    x) az Elnökség a 14§. 3. bekezdés n, p, r, s, t, u és v pontjait az egyesület elnökére átruházhatja.
 
(4)   AzElnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart rendes
      ülést.
 
                 Rendkívüli ülést kell tartani, ha a napirend megjelölésével azt írásban javasolja:
 
 a) a Felügyelő Bizottság
 b) az egyesületi csoport legalább kétharmada,
 c) a törvényességi felügyeletet ellátó szerv.
           
(5) Az Elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti le. Távollétében az Elnökség által megbízott elnökségi tag látja el ezeket a feladatokat.
           
(6) Az Elnökség ülésére meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét tanácskozási joggal. Meghívható az Egyesület bármely tagja, azonban szavazati joga nincs. Az Egyesület tagjai előzetes bejelentés alapján részt vehetnek az ülésen.
           
(7) Az ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni, annak elkészítéséért az elnök felelős.
 
15. §
 
Az Egyesület elnöke
 
(1)  Az elnök vezeti, szervezi az egyesületi munkát, továbbá:
 
a)    képviseli az Egyesületet a vontakozó jogszabályok szerint,
 
b)    összehívja az egyesületi szervek üléseit, azokon elnököl,
 
c)    ellenőrzi a döntések végrehajtását, gondoskodik a törvényes és alapszabály szerinti működésről,
 
d)    utalványoz a költségvetés szerint, ellenőrzi a gazdálkodás folyamatát,
 
e)   dönt a tízmillió ft.- alatti egyszeri kiadások ügyében.
 
f)     az Elnökség döntése alapján ellátja a munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges feladatokat, felügyeli az ügykezelést, adminisztrációt,
 
g)    munkájáról beszámolni köteles az Elnökségnek,
 
h)   dönt az Elnökség által átruházott jogkörökben.
 
16. §
 
A Felügyelő Bizottság
 
          (1) A Felügyelő Bizottságnak három tagja van, akik az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek.
 
(2) A Felügyelő Bizottság hatáskörében bármely ügyben eljárva jogosult, illetve köteles ellenőrizni:
 
a)    az alapszabály betartását, az egyesületi szervek döntéseinek végrehajtását,
 
b) a gazdálkodást, különösen a pénz- és anyagkezelést és a bizonylati fegyelmet negyed évenkénti célellenőrzéssel, valamint ennek jegyzőkönyvi rögzítésével.
 
(3) Ha hiányosságot, jogszabályt, vagy alapszabályt, illetve az Egyesület érdekeit sértő magatartást észlel, erről írásban köteles tájékoztatni az elnököt, akinek intézkedése elmaradása esetén kezdeményezheti az Elnökség összehívását.
           
(4) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről beszámolni köteles a küldöttközgyűlésen.
           
(5) A Felügyelő Bizottság saját munkaterve alapján dolgozik.
 
17. §
 
A Fegyelmi Bizottság
 
(1) A Fegyelmi Bizottságnak öt tagja van, akik az Egyesületben más tisztséget nem    viselhetnek.
 
(3) A Fegyelmi Bizottság első fokon eljár - saját tagjainak kivételével - a fegyelmi
     ügyekben.
           
(3) Az eljárásokat a Fegyelmi Szabályzat szerint kell lefolytatni.
 
(4) A Fegyelmi Bizottság tevékenységéről beszámolni köteles a küldöttközgyűlésen, tájékoztatja az Elnökségett a fegyelmi helyzetről, a felelősségrevonás gyakorlatáról.
 
18. §
 
Az Egyesület jogi személyisége és vagyona
 
            (1) Az Egyesület jogi személy.
 
            (2) Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénzkészlet és követelések
              alkotják.
 
(3) A bevételek tagdíjakból, a területi engedélyek forgalmazásából, egyéb bevételekből, esetleges támogatásokból és más bevételi forrásokból állnak.
 
(4) A tagoknak az Egyesülettel szemben fennálló anyagi kötelezettségeik tejesítésére, az esetleges kártérítési felelősség megállapítására a Ptk. rendelkezései az irányadók.
 
(5) Az elnök és a Felügyelő Bizottság elnöke egyetemlegesen felelős a vagyonért, a költségvetés szerinti gazdálkodásért és a tartozások teljesítéséért.
 
(6) Az Egyesület megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén a fennmaradó vagyon csak horgászati célokra használható fel. Ezekre az esetekre a Ptk. 71. § (2) és (3) bekezdései az irányadók.
 
19. §
 
Záró rendelkezések
 
(1) A 19. § (5) bekezdésében felsorolt tisztségviselők megválasztásáról készült jegyzőkönyv kivonatát 15 napon belül meg kell küldeni a Fővárosi Bíróságnak.
 
(2) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései, az egyesületi törvény és a horgászatra vonatkozó részletszabályok az irányadók.
 
A HE 2001. 04.22.- én tartott Küldött Közgyűlése az egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályt a vastag és dőlt betűkkel jelzett módsításokkal fogadta el.
 
 
Budapest, 2001. április 22.
 
 
                                                                                                                                             Terdik József          
                                                                                                                                                   elnök                                                                 
0
0
0
s2smodern