1203 Budapest, Helsinki út. 9

  (+36) 1 421 0518

   info@delpestihe.hu

Versenyek
DÉLPESTI HORGÁSZEGYESÜLET
VERSENY  SZABÁLYZATA
I.
Általános rendelkezések
  1. Az egyesület a versenysport koordinálására versenybizottságot hoz létre. A bizottság vezetőjét a küldöttközgyűlés választja meg és egyben az elnökség tagjává válik. A versenybizottság tagjait az egyesület elnöksége választja.
  2. A versenybizottság feladatai:
·kiírja és szervezi az egyesületi versenyeket,
·Szervezi a társegyesületekkel közös versenyeket,
·Koordinálja az egyesület versenycsapatainak tevékenységét,
·Benevezi az országos, megyei és más versenyekre az egyesület csapatait, egyéni versenyzőit,
·Biztosítja a versenyekre tárgyi és személyi feltételeket,
·Szervezi a MOHOSZ és a megyei szövetségek által kiírt és az egyesületre bízott versenyek rendezését,
·Javaslatot tesz az elnökség felé szponzori szerződések megkötésére,
·Javaslatot tesz az elnökségnek versenyzők leigazolására, szerződéskötésre.
Amennyiben az egyesület a felelős a verseny lebonyolításáért, úgy, a versenykiírás maradéktalan betartásáért és a versenyért a versenybizottság a felelős. A versenybizottság az egyesület vezetése részére köteles egy előzetes programot valamint a verseny lebonyolítására költségvetést előterjeszteni.
2. Mind az egyéni, megyei, klubcsapat valamint az országos csapatbajnokságokon csak és kizárólag azok az egyesületi versenyzők vehetnek részt, akik a jogszabályokban előírtak szerint horgászengedéllyel, szövetségi tagsági lappal és az egyesületi tagsággal rendelkeznek. Valamennyi országos bajnokságon az egyesület képviseletében csak az egyesület tagjai vehetnek részt. Az országos csapat- és klubcsapatbajnokságokon az egyesület versenybizottsága által összeállított csapatok veszhetnek részt. A versenyeken a versenyt kiíró versenyszabályzata az irányadó.
A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás további feltételeit a MOHOSZ és a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) illetve nemzetközi szövetségeinek szabályzatai határozzák meg.
3. Bajnokságok:
Egyesületi bajnokság,
Szövetségi egyéni és csapatbajnokság,
Országos egyéni bajnokság
Országos csapatbajnokság
Klubcsapatok Országos Horgászbajnoksága
II.
Csapatok és versenyzők
1.A felnőtt versenyző (bármilyen korú és nemű) az lehet, akit betöltötte a 18. életévét. A női versenyző bármilyen korú nő lehet. Az ifjúsági versenyző mindkét nemből, aki nem töltötte be 18. életévét. A gyermekversenyző, ugyancsak mindkét nemből, az aki, 10. életévét betöltötte, de még nem érte el a 14. életévét.
2.A csapatok:
HEBSZ csapata:
·Horgászegyesületek Budapesti Szövetsége által rendezett egyéni és bajnokságon vehet részt. (csak budapesti szövetségi betétlappal rendelkezhetnek)
·A további országos versenyeken csak a budapesti szövetséget képviselhetik.
·A csapat 10 tagból (és egy tartalékból) áll. A megyei bajnokságon az egyesület elnöksége által jóváhagyott csapat vehet részt.
RHDSZ csapata:
    • A Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség által rendezett egyéni és bajnokságon vehet részt. (csak Ráckevei szövetségi betétlappal rendelkezhetnek)
    • A további országos versenyeken csak a Ráckevei szövetséget képviselhetik.
·A csapat 10 tagból (és egy tartalékból) áll. A megyei bajnokságon az egyesület elnöksége által jóváhagyott csapat vehet részt.
Délpest Máver csapat:
·A csapat 5 főből és egy tartalék versenyzőből áll.
·Nevezés alapján részt vesz az országos klubcsapatbajnokságon Melynek kiírása alapján az országos bajnokságon győztes csapat elnyeri az országos klubcsapat bajnoki címet valamint jogosult képviselni Magyarországot a következő évi klubcsapat világbajnokságon. Erről a jogáról a csapat csak az egyesület engedélyével mondhat le.
·A csapat köteles a szponzori szerződés előírásait betartani,
·A Klubcsapatbajnokságon a MOHOSZ versenyszabályzata alapján versenyezhetnek.
Délpest Sensas csapat:
·A csapat 5 főből és egy tartalék versenyzőből áll.
·Nevezés alapján részt vesz az országos klubcsapatbajnokságon,. Melynek kiírása alapján az országos bajnokságon győztes csapat elnyeri az országos klubcsapat bajnoki címet valamint jogosult képviselni Magyarországot a következő évi klubcsapat világbajnokságon. Erről a jogáról a csapat csak az egyesület engedélyével mondhat le.
·A csapat köteles a szponzori szerződés előírásait betartani,
·A Klubcsapatbajnokságon a MOHOSZ versenyszabályzata alapján versenyezhetnek.
Délpest Junior csapat:
·A csapat 5 főből és egy tartalék versenyzőből áll.
·Nevezés alapján részt vesz az országos klubcsapatbajnokságon,. Melynek kiírása alapján az országos bajnokságon győztes csapat elnyeri az országos klubcsapat bajnoki címet valamint jogosult képviselni Magyarországot a következő évi klubcsapat világbajnokságon. Erről a jogáról a csapat csak az egyesület engedélyével mondhat le.
·A csapat köteles a szponzori szerződés előírásait betartani,
·A Klubcsapatbajnokságon a MOHOSZ versenyszabályzata alapján versenyezhetnek.
3.A csapatversenyeken a tartalékként nevezett versenyző köteles a versenyen részt venni és a ha a csapat egy tagja sérülés miatt nem tudja a versenyt elkezdeni vagy folytatni, befejezni a (zsűri jóváhagyásával) a benevezett tartalékversenyző folytatja a versenyt.
4.Az egyesületi egyéni és csapatversenyzők kötelességeik megszegése esetén fegyelmi vétséget követnek el.
5.A fegyelmi vétség kivizsgálására és a versenyzővel szembeni határozat meghozatalára az elnökség által esetenként kijelölt Etikai Bizottság jár el. Határozata ellen jogorvoslattal az elnökséghez lehet fordulni, a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.
6.A versenyzők egy évadban csak az egyesületnél, illetve/és egy, mégpedig a Horgászegyesületek Budapesti Szövetségének, ill. a Ráckevei Duna-Ági Szövetség a csapatában versenyezhetnek. Az egyesületi és horgászszövetségi hovatartozást az adott évben váltott szövetségi betétlap bejegyzése határozza meg, minden esetben az első helyen bejegyzett egyesület a mérvadó.
7.Azok a kettős tagsággal rendelkező horgászok, akik a versenyszabályzat figyelembevételével második egyesületükben (is) kívánnak versenyezni, ezt csak az egyesületírásos hozzájárulásával tehetik meg. A hozzájárulás kiadásának ideje: a tárgyév március 31-éig tartó időszak.
8.Az egyesületi csapatokban egy külföldi versenyző szereplése megengedett azzal a feltétellel, hogy a versenyzőnek Magyarországon bejelentett lakással és érvényes magyarországi horgászengedéllyel valamint egyesületi tagsággal kell rendelkeznie.
9.Amennyiben valamely versenyző az egyesületi, megyei, Országos egyéni és csapat versenyeken, bajnokságokon induló egyesületi csapattagságát méltánylandó ok nélkül nem vállalja, az egyesület elnöksége legalább két évre eltilthatja valamennyi versenyen való részvételtől.
10. A versenyzők mindaddig kötelesek versenyzőként az egyesület rendelkezésére állni, ameddig egyesületi tagságuk az egyesület alapszabályában foglaltak szerint fennáll. Azt a versenyzőt, aki fenti szabályok megszegésével engedély nélkül más egyesületi csapathoz igazol, az egyesület elnöksége minimum két éves eltiltással sújtja.
11. A versenyző a mindenkori szponzori szerződés lejártáig köteles az egyesület színeiben versenyezni.
12. A versenyző átigazolási kérelmet nyújthat be a mindenkori szponzori szerződés lejárta előtt két évvel az adott év június 30-ig. Az átigazolási kérelmet minden esetben írásban az átvétel megfelelő igazolhatóságával kell benyújtani az egyesület elnökségének címezve.
13. Amennyiben a versenyző a jelen fejezet 11-12. pontjaiban foglalt kötelezettségét megszegi, úgy automatikusan két évig más egyesületbe nem igazolható.
14.A versenyzők ruházatukon, rajtszámukon az egyesület engedélye nélkül reklámot nem helyezhetnek el. .Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni a versenyzők rajtszámain, az egyesület joga a szponzor felkérése, illetve a vele való tárgyalás.
III.
Egyesületi támogatás
1.Az egyesület a versenyzők számára biztosítja szponzorok bevonásával a felszereléseket és a versenyeken való részvételt, az etető anyagokat és egyéb versenyfeltételeket.
2.A versenyzők által az egyesülettől átvett horgászeszközöket a jó gazda módjára kötelesek használni. Az átvett eszközökkel mindenkor kötelesek elszámolni.
3.A felszereléseket a mindenkori verseny előtt egy héttel az egyesületnél vehetik fel a versenyzők. A verseny után pedig három napon belül kötelesek leadni az egyesületnél. Az esetleges meghibásodásokat a leadáskor jelezni kötelesek.
4.Amennyiben a felszereléseket késve vagy egyáltalán nem adja le a versenyző, úgy használati díjat kell fizessen, amelynek mértéke a felszerelés nyilvántartási értékéhez igazodik.  Harminc napos késedelem esetén az érték 1/30 része. Az ezt meghaladó késedelem esetén a teljes nyilvántartási értéket köteles a versenyző befizetni az egyesült pénztárába.
IV.
SZANKCIONÁLÁS
Azokkal a versenyzőkkel szemben, akik a jelen versenyszabályzat előírásait megszegikaz alábbi szankciók alkalmazandók:
·Figyelmeztetés,
·Versenyjog felfüggesztése,
·Versenyzéstől meghatározott időre való eltiltás,
·Egyesületből való kizárás.
Amennyiben az egyesület versenyzőit versenyeken történő szabálysértés miatt figyelmeztetnek, ez három évig érvényben marad, s újabb szabálytalanság esetén visszaesőként bírálja el az egyesület Eseti Etikai Bizottsága/Fegyelmi Bizottsága..
A szabálysértésekről az egyesület elnökségét értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket
A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottságának hivatalos versenyszabályzata az irányadó.
 A jelen, módosított szabályzatot az egyesület elnöksége 2001.   ülésén elfogadta és a határozat napjával hatályba lépett.
Budapest, 2001. június 11.
Terdik József
elnök
0
0
0
s2smodern